لیست قیمت‌های نواحی ترکیبی خانم‌ها (پکیج‌ها)

نام پکیج ها 

قیمت پلاتینیوم

جلسه اولی

با تخفیف ۴۰%

قیمت کندلا جنتل

جلسه اولی

با تخفیف ۱۵%

قیمت کندلا پرویو

جلسه اولی

با تخفیف ۱۵%

صورت کامل

۷۶,۰۰۰

۱۴۳,۰۰۰

۱۸۷,۰۰۰

گردن کامل

۶۷,۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

دست کامل

۱۶۰,۰۰۰

۲۹۸,۰۰۰

۳۹۷,۰۰۰

ساعد کامل

۱۱۰,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰

۲۷۲,۰۰۰

سینه کامل

۷۶,۰۰۰

۱۴۲,۰۰۰

۱۸۷,۰۰۰

شکم کامل

۶۷,۰۰۰

۱۲۴,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

کمر کامل

۱۱۴,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰

۲۸۱,۰۰۰

میانی بالا

۲۳۷,۰۰۰

۴۴۱,۰۰۰

۵۸۶,۰۰۰

ساق کامل

۱۴۱,۰۰۰

۲۶۳,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰

پا کامل

۲۵۵,۰۰۰

۴۷۲,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

ران کامل

۱۵۱,۰۰۰

۲۷۸,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰

میانی پایین

۱۱۳,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

نیم تنه پایین

۲۸۳,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰

نیم تنه بالا

۲۸۳,۰۰۰

۵۲۶,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰

unique

۷۹,۰۰۰

۱۴۷,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰

مثلث بیکینی + زیربغل

Genital

۸۴,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰

۲۰۹,۰۰۰

 بیکینی کامل: مثلث بیکینی + خط باسن + خط مایو

Grace

۱۰۴,۰۰۰

۱۹۱,۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰

بیکینی  کامل + زیربغل

Shiny

۷۸,۰۰۰

۱۴۸,۰۰۰

۱۹۳,۰۰۰

صورت بدون پیشانی + جلو گردن

Amazing

۱۷۹,۰۰۰

۳۳۲,۰۰۰

۴۴۲,۰۰۰

بیکینی کامل + زیربغل + ساق کامل

Stately

۲۱۸,۰۰۰

۴۰۶,۰۰۰

۵۳۹,۰۰۰

بیکینی کامل + ساق کامل + ساعد کامل

Supreme

۲۶۱,۰۰۰

۴۸۷,۰۰۰

۶۴۶,۰۰۰

بیکینی  کامل + زیربغل + ساق کامل + ساعد کامل + خط ناف + گودی کمر

Shapley

۳۰۲,۰۰۰

۵۶۲,۰۰۰

۷۴۸,۰۰۰

بیکینی  کامل + زیربغل + پاکامل + ساعد کامل + چانه + پشت لب

Gentle

۲۷۳,۰۰۰

۵۰۷,۰۰۰

۶۷۶,۰۰۰

دست کامل + پا کامل

Beauty

۱۵۱,۰۰۰

۲۸۱,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰

بیکینی کامل + زیربغل + صورت